Difference between revisions of "ጥዕና ሳይንስ"

no edit summary
 
ጥዕና ሳይንስ ናይ ሰብን እንስሳን ጥዕና ዘፅንዕ ጨንፈር [[አፕላይድ ሳይንስ]] እዩ ። ጥዕና ሳይንስ አብ ክልተ ጨናፍር ተመቒሉ ይካየድ ። ሓደ፡ ጽንዐት፣ ምርምር ን ፍልጠትን ጥዕና ዘጠቓልል እዩ ። እቲ ካልእ ከኣ ነቲ ፍልጠት ኣብ ተግባር ብምውዐል ንጥዕና ምምሕያሽ፣ ሕማማት ምሕዋይን ከምኡ ድማ ሰባትን እንስሳታትን ከምይ ከም ዝነብሩ ምጽናዕ የጠቓልል ።
Anonymous user