ሓጋጊ ኣካል

ስልጣን መንግስቲ ብሕግታት ናይ ምውጻእ ፍሉይ መሰል ዘለዎ

ሓጋጊ ኣካል፣ ኣብ ርእሲ ምምሕዳር ባጀት መንግስቲ፣ ንሓደ ከም ሃገር ወይ ከተማ ዝኣመሰለ ፖለቲካዊ ኣካል ሕጊ ናይ ምፍጣር ፍሉይ ስልጣን ዘለዎ ናይ ምምይያጥ ባይቶ እዩ። ሓገግቲ ኣካላት ኣገዳሲ ኣካል መብዛሕትኦም መንግስታት እዮም፤ ኣብ ሞደል ምፍልላይ ስልጣን ምስ ፈጻሚን ፍርድን ጨናፍር መንግስቲ ብምንጽጻር ብተመሳሳሊ መንገዲ ብመሰረት ሕገ መንግስታዊ ድንጋገታት ተግባራቶም ናይ ምቁጽጻር ሓላፍነት ዝወስድን እዩ።

     ሓደ ባይቶኣዊ ሕጊ ዘለወን ሃገራት      ጽምደ ባይቶኣዊ ሕጊ ዘለወን ሃገራት      ሓደ ባይቶኣዊ ሕግን ኣማኻሪ ኣካልን ዘለወን ሃገራት      ዝኾነ ዓይነት ባይቶ ዘይብለን ሃገራት
ንሓጋጊ ኣካል ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝምልከት ኣጸዋውዓታት

ብሓገግቲ ኣካላት ዝሕንጽጹ ሕግታት ሕጋገ ተባሂሎም ይፍለጡ። ሓገግቲ ኣካላት ንተግባራት መንግስቲ ይከታተሉን ይመርሑን ብሓፈሻ ድማ ኣብቲ መስርሕ ዝሳተፍ ባጀት ወይ ባጀታት ናይ ምምሕያሽ ብሕታዊ ስልጣን ኣለዎም።